POLITYKA PRYWATNOŚCI
Autorskiej Galerii FISZEROWA


Szanowny Użytkowniku,

niniejszy dokument Polityki Prywatności ma na celu wskazanie zasad według, których są zbierane oraz przetwarzane Twoje dane osobowe. Znajdziesz w nim informacje jakie dane osobowe są pozyskiwane, w jakim zakresie, kto jest ich Administratorem oraz do kogo mogą one trafić.

Administratorem danych osobowych jest FISZEROWA Izabela Kozłowska, NIP 7271260917,  REGON 140601544 z siedzibą mieszczącą się przy ul. Bruzdowej 142D, 02-991 Warszawa.

Zanim przejdziesz do sedna tematu, warto abyś zapoznał się z uproszczonymi definicjami kilku pojęć:

Administrator danych osobowych - w znaczeniu prawnym - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, dokonujący ich zbierania i przetwarzania, odpowiedzialny za właściwy pod względem prawnym przebieg tych procesów.

Dane osobowe – wszelkie informacje o Użytkowniku, pozwalające na jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni, chyba, że ustalenie tej tożsamości wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów, czasu bądź działań. W świetle niniejszego dokumentu są to w szczególności imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu.

Przetwarzanie danych osobowych – operacje na danych osobowych dokonywane w poszanowaniu prawa, pozyskiwane w konkretnych celach określonych w niniejszym dokumencie. Rozumie się prze to w szczególności ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie jedynie w zakresie dozwolonym przepisami prawa.

Użytkownik – osoba, która poprzez formularz zamieszczony na stronie www.fiszerowa.pl lub w jakikolwiek inny sposób przewidziany przez funkcjonalność serwisu internetowego nawiązała kontakt z Administratorem i za swoją wyrażoną zgodą powierzyła mu przetwarzanie swoich danych osobowych.

Zgoda – wola Użytkownika wyrażona dobrowolnie w sposób jasny i konkretny, na zbieranie i przetwarzanie Jego danych osobowych, która to zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a którą Administrator zobowiązuje się szanować poprzez zaprzestanie przetwarzania tych danych oraz ich usunięcie ze swojej bazy danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo do poprawiania swoich danych osobowych w każdym czasie.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem mailowym galeria@fiszerowa.pl.

Dane osobowe, które są zbierane i przetwarzane:
- imię i nazwisko,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- adres do wysyłki

Szanowny Użytkowniku, w każdej chwili możesz zapisać się na naszą listę mailingową
i otrzymywać nasz newsletter, wystarczy podanie swojego adresu poczty elektronicznej.
W każdym czasie możesz z jego otrzymywania zrezygnować, bez ponoszenia żadnych dodatkowych konsekwencji tej rezygnacji.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkowniku zależy wyłącznie od Twojej wolnej woli. Zgoda ta musi jednak spełniać wymagania prawne, w szczególności spełniać wymóg zgody konkretnie i jasno wyrażonej. Nie uznajemy za zgodę dorozumiane wyrażenie woli. Zgoda jest jednak niezbędna jeśli szanowny Użytkowniku chcesz korzystać z naszego serwisu i dostępu do wszystkich jego funkcjonalności.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności lub Polityką Plików Cookies, prosimy abyś nie odwiedzał naszego serwisu, a także nie udostępniał nam żadnych swoich danych.

Użytkownicy serwisu obowiązani są zapoznać się z Polityką prywatności oraz innymi dokumentami i przestrzegać zasad w nich wyrażonych. Jednocześnie zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian Polityki prywatności wynikających m.in. z potrzeby dostosowania jej treści do zmian legislacyjnych. Użytkowniku, obowiązuje Cię aktualne brzmienie Polityki prywatności.

Zasady i cel zbierania i przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez wpisanie wymaganych danych w odpowiedni formularz dostępny na stronie, a także poprzez wykorzystywanie plików Cookies, którego ramy zostały określone w Polityce plików Cookies. 

Czynności Administratora mają na celu umożliwienie lub ułatwienie dostarczenia i wykonania usług lub towarów zamówionych przez Użytkownika, prowadzenie działań marketingowo – sprzedażowych, w tym dostosowania oferty FISZEROWA do Twoich indywidualnych potrzeb, a także optymalizacji działań systemu, tworzenia statystyk oraz dbania o jakość administrowania systemem.
Dostęp do zebranych przez nas danych osobowych będą miały wyłącznie osoby upoważnione.

Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Administratora nie podlegają sprzedaży i nie są przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem normalnych i koniecznych do wykonania umów czynności oraz wyjątków przewidzianych przez prawo.

Jako Użytkownik masz dostęp do swoich danych osobowych, możesz je poprawiać, a także cofnąć zgodę na ich przetwarzanie, wówczas szanując Twoją wolę, a także obowiązujące regulacje prawne Administrator zobowiązuje się do zaprzestania dokonywania przetwarzania Twoich danych osobowych, a także usunięcia ich z baz danych Administratora.

Administrator oświadcza, że w trosce o bezpieczeństwo powierzanych mu danych osobowych, przestrzega obowiązujących wymogów prawnych oraz stosuje dostępne dla siebie technologie oraz sposoby na zapewnienie maksymalnej możliwej ochrony danych osobowych.

Drogi Użytkowniku, jeśli masz niedosyt informacji i chciałbyś wiedzieć więcej, zapraszamy do kontaktu z nami galeria@fiszerowa.pl.

Natomiast jeśli masz głód wiedzy prawniczej, wówczas możesz go zaspokoić zapoznając się z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).