FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

NUMER ZAMÓWIENIA: ................................. DATA ZAMÓWIENIA: ...........................................

 

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ..............................................

 

IMIĘ I NAZWISKO: .......................................................................................................................

 

ADRES: ........................................................................................................................................

 

TELEFON: ................................................. EMAIL: ......................................................................

 

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

 

NAZWA BANKU .............................................. NR RACHUNKU: ........................................................................

 

 

NAZWA TOWARU: ................................................................................................................................

 

CENA BRUTTO ..................................................

 

PRZYCZYNA ZWROTU (Uwagi Klienta): ....................................................................................................

 

...................................................................................................................................................................

 

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

....................................................................................

(czytelny podpis Klienta)